Shirdi Sai Society

SHIRDI SAI TEMPLE OF OKC
Phone (405) 563-8599 Email saitempleokc@gmail.com
A501(C)(3)Organization Federal EIN:47-2302274

Prana Prathistha (2017)

IMG_3598 (1)
IMG_3598 (3)
IMG_3598 (2)
IMG_3598 (37)
IMG_3598 (9)
IMG_3598 (4)
IMG_3598 (7)
IMG_3598 (8)
IMG_3598 (5)
IMG_3598 (36)
IMG_3598 (6)
IMG_3598 (35)
IMG_3598 (10)
IMG_3598 (34)
IMG_3598 (12)
IMG_3598 (11)
IMG_3598 (33)
IMG_3598 (13)
IMG_3598 (32)
IMG_3598 (31)
IMG_3598 (29)
IMG_3598 (14)
IMG_3598 (15)
IMG_3598 (30)
IMG_3598 (16)
IMG_3598 (28)
IMG_3598 (17)
IMG_3598 (26)
IMG_3598 (27)
IMG_3598 (18)
IMG_3598 (25)
IMG_3598 (23)
IMG_3598 (19)
IMG_3598 (22)
IMG_3598 (24)
IMG_3598 (20)
IMG_3598 (21)
IMG_3598 (1) IMG_3598 (3) IMG_3598 (2) IMG_3598 (37) IMG_3598 (9) IMG_3598 (4) IMG_3598 (7) IMG_3598 (8) IMG_3598 (5) IMG_3598 (36) IMG_3598 (6) IMG_3598 (35) IMG_3598 (10) IMG_3598 (34) IMG_3598 (12) IMG_3598 (11) IMG_3598 (33) IMG_3598 (13) IMG_3598 (32) IMG_3598 (31) IMG_3598 (29) IMG_3598 (14) IMG_3598 (15) IMG_3598 (30) IMG_3598 (16) IMG_3598 (28) IMG_3598 (17) IMG_3598 (26) IMG_3598 (27) IMG_3598 (18) IMG_3598 (25) IMG_3598 (23) IMG_3598 (19) IMG_3598 (22) IMG_3598 (24) IMG_3598 (20) IMG_3598 (21)